Napsali o nás

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Kvalita a rychlost

2021-10-25

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Rychlost

2021-09-6

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
rychlost cena

2021-08-17

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Vše OK, jako vždy!

2021-08-11

Ověřený zákazník
2.502.502.502.502.50
slušná cena

2021-08-5

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti SFOS.SK s.r.o.


se sídlem: Mlynská 1029/2 , 979 01 Rimavská Sobota, Slovensko
identifikační číslo: 4887809
zapsané: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 17107/S

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sfos.cz

1.Základní informace:
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro veškerý nákup realizovaný v internetovém obchodu www.sfos.cz a definují práva a povinnosti nakupujících a práva a povinnosti internetového obchodu.
Prodejce – Dodavatel – internetový obchod sfos.cz je provozován společností SFOS.SK s.r.o., sídlem Mlynská 1029/2, 97901 Rimavská Sobota. IČO: 44887809, DIČ: 2022894885, IČ DPH : SK2022894885.
Kupující – poskytuje své osobní údaje prodejci dobrovolně, souhlasí s jejich zpracováním internetovým obchodem. Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se obeznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

 

2.Kupní smlouva a kupní cena:
Kupní smlouva vzniká zasláním objednávky přes e-shop na stránkách www.sfos.cz nebo e-mailem. Součástí kupní smlouvy je souhlas s obchodními podmínkami. Vztahy, které nejsou součástí kupní smlouvy upravuje obchodní a občanský zákoník.
Kupní cena je cena zboží (dle platných paragrafů zákona o DPH) a z platných ceníků prodávajícího. Kupující se zasláním objednávky zavazuje uhradit kupní cenu zboží. 

 

3.Platební podmínky:
Při objednávání si zákazník může zvolit ze dvou možností platby:

a. Platba na dobírku - za zboží zaplatíte při doručení (56Kč bez DPH)

b. Platba převodem na předfakturu - Zboží Vám bude odesláno až po přijetí platby na náš bankovní účet. Předfakturu Vám zašleme na Vámi uvedený e-mail. (0Kč)

c. Platba kartou online (0Kč) - v případě otázek nebo reklamací online plateb kontaktujte zprostředkovatele ComGate:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

4.Dodací podmínky a lhůty:
Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři, uvedena v e-maile, nebo uvedena při telefonickém hovoru.

Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratším čase (nejvíc 7 pracovních dnů) od přijetí objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu výrobku.

Doba dodání kurýrem ode dne naší expedice (na území České republiky) trvá 2 dny.

 

5.Zrušení objednávky:
Kupující i Prodávající mají právo bez udání důvodu ustoupit od transakce a to až do potvrzení objednávky internetovým obchodem. Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné jenom po vzájemné dohodě mezi Kupujícím a Dodavatelem až do odeslání zboží. Do 14ti dnů od převzetí objednávky může bez udání důvodu Kupující zaslat na náklady Prodávajícího výrobek a Prodávající je povinen po dodáni výrobku vrátit cenu zboží. Nákup na IČO se v ČR řídí českým zákoníkem.

 

6.Záruční doba
Na veškeré zboží se vztahuje záruka minimálně 24 měsíců. V případě zjištění vad v době trvání záruky má Kupující právo reklamovat výrobek. V případě reklamace slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se počítá ode dne převzetí produktu Kupujícím.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Mlynská 1029/2 , 979 01 Rimavská Sobota, Slovensko, telefonicky na čísle 00420 723 401 927 či elektronickou poštou na adrese sfos@sfos.cz.

7.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího